Ulaş Özdemir Web Sitesi

Hürriyet

Ula? Özdemir’in ‘Senden Gayrı Â?ık mı Yoktur - 20. Yüzyıl Â?ık Portreleri’ kitabıyla sadece 20. yüzyıl â?ıklarını tanımıyoruz, onların türkülerinin kimler tarafından söylendi?ini de okuyoruz. Halk müzi?ini, gelene?ini ve bugünü ö?renmek isteyen herkes için gerekli bir kitap.

Â?ıklar gelene?i bugün devam ediyor mu? Bizim gibi büyük ?ehirlerde ya?ayanların bu soruyu yanıtlaması çok zor. Çünkü bilgimiz yok.

Ula? Özdemir’in ‘Senden Gayrı Â?ık mı Yoktur - 20. Yüzyıl Â?ık Portreleri’ bu açıdan ilgimi çekti. Giri?’in ba?ında Â?ık Ruhsati’den bir alıntı var:

“Daha senden gayrı â?ık mı yoktur
Nedir bu telâ?ın vay deli gönül
Hele dü?ün devr-i Âdem’den beri
Neler gelmi? geçmi? say deli gönül”

Yazar kavramlar konusunda bilgi veriyor:

“Â?ık ve ozan kavramlarının kullanımına dair karma?a, halkbilimi ara?tırmacılarının sıklıkla tartı?tı?ı bir konu olmu?tur. Â?ık, ozan, halk â?ı?ı, halk ozanı, halk ?airi, kalem ?airi, meydan ?airi, saz ?airi vb sayısız kullanımı bulunan bu terimler, halen uzmanlar tarafından üzerinde uzla?ılmı? ?ekilde kullanılmasa da kitapta kullandı?ı ‘â?ık’ kavramı, mahlası (ozanlık ismi) olan ve saz çalıp söyleyen halk ozanlarını ifade etmektedir.”

Ula? Özdemir, söyle?i tarzının iki ustasını, Ya?ar Kemal ve Fikret Otyam’ı anlatmaktadır.

Liste ?öyle:
Â?ık Veysel Anlatıyor
Nedim Otyam
Metin Erksan.

* * * 

1952’de Bedri Rahmi Eyübo?lu’nun senaryosunu yazdı?ı, Metin Erksan’ın yönetti?i, ’Karanlık Dünya: Â?ık Veysel’in Hayatı’ adındaki otobiyografik filmde oynar.

“Felek çeviriyor bir filim / İ?te büyük bir sinema.”

Â?ık Veysel’i Â?ık İhsanî izliyor.

Â?ık Mahzuni ?erif için geçen pazar günkü yazıma bakılabilir.

Yazar, onun için bakın ne diyor...

“70’li yıllara damgasını vuran Cem Karaca, Edip Akbayram, Selda ve nice müzisyenin beslendi?i en önemli kaynak Mahzuni ?erif türküleriydi.”

Gerçekten de â?ıkların türküleri birçok popüler ad tarafından söylenince daha büyük kitlelere ula?tı.

Â?ık Mahzuni’yi kimler anlatıyor?

Â?ık Mahzuni’yi Cemali anlatıyor.

Fikret Orhan anlatıyor.

Â?ık İhsani anlatıyor.

Osman Da?lı anlatıyor.

Edip Akbayram anlatıyor.

Â?ık Davut Sulari, kendinden sonra gelenleri en çok etkileyen â?ık oldu.

Ne?et Erta? bir soruyu ?öyle cevaplandırıyor:

“Bir söyle?ide ne kadar bestesi oldu?u soruldu?unda, ‘Halkımız kaç türkümüzü kabullendiyse o kadar’ cevabını vermi?ti.”

Di?er â?ıklar: Kul Hasan, Mahmut Erdal, Feyzullah Çınar, Ali Ekber Çiçek, Kul Ahmet, ?ahturna, Muhlis Akarsu, Dertli Divani. Ek: Fikret Otyam.

Ula? Özdemir’in kitabıyla sadece 20. yüzyıl â?ıklarını tanımıyoruz, onların türkülerinin kimler tarafından söylendi?ini de okuyoruz.

Halk müzi?ini, â?ıklar gelene?ini ve bugünü ö?renmek isteyen herkes için gerekli bir kitap.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/bugunun-asiklari-40715010